amp template

MISJA FUNDACJI 

Naszym celem jest wspieranie rozwoju wiedzy i nauki z zakresu szeroko rozumianej historii nauk medycznych oraz integracja interdyscyplinarnego środowiska naukowego wokół powyższej płaszczyzny badawczej. Zajmujemy się organizacją ogólnopolskich konferencji naukowych oraz wydawaniem punktowanych monografii.

Realizując naszą misję współpracujemy z wieloma instytuacjami nauki i kultury, m.in:

- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

- Wydziałem Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,

- Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy ,

- Polskim Towarzystwem Historii Nauk Medycznych ,

- Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym ,

- Bydgoskim Towarzystwem Naukowym.

Fundacja aktywnie działa na polu wydawniczym 

Do tej pory fundacja zaangażowana była zarówno organizacyjnie, jak i finansowo w wydanie kilku ważnych pozycji naukowych.

Mobirise

Studia nad kulturą i rolą żywienia, t. 1, Kac. Sytość i głód

Redakcja: W. Ślusarczyk, D. Gawenda-Kempczyńska, R. Wilczyńska

Teksty publikowane w książce przygotowane głównie przez młodych badaczy, skupiające się na zjawisku spożywania alkoholu i wywoływanym przez nie zatruciu organizmu, określanym potocznie jako „kac”, oraz na kulturowych i medycznych zagadnieniach związanych z dietą – zbyt obfi tą lub zanadto ubogą.

Mobirise

Związek Zawodowy Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej

Autor: Wojciech Ślusarczyk, Lublin 2020 

Monografia ukazała się we wrześniu 2020 r. nakładem Wydawnictwa Episteme z Lublina. Informujemy, że istnieje możliwość zakupienia jej na stronach wydawnictwa. Książka ma twardą oprawę i liczyła 650 stron. Cena 62 zł plus koszty przesyłki. 

Fundacja i jej zespół jest organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji naukowych

Wierzymy, że konferencje to nie tylko odczyty i wymiana wiedzy, ale także wydarzenia, które sprzyjają integracji środowiska naukowego. W taki sposób chcemy organizować nasze konfernecje.

3 Ogólnopolskie Seminarium z Historii Farmacji Reklama i lek

Bydgoszcz, 27-28.10.2022

Postęp cywilizacyjny, owocujący pojawieniem się i upowszechnieniem nowoczesnych  mediów, przyczynił się do powstania rynku reklamowego. Jego istotnym elementem stały się reklamy leków. Zjawisko to zaczęło wywoływać dyskusje na temat uczciwości farmaceutów i lekarzy. Stało się przedmiotem kodeksów etyki zawodowej oraz regulacji prawnych. Wprowadzane przepisy nie zawsze jednak nadążały za kreatywnością copywriterów oraz postępem nauki. Reklamy farmaceutyków zaczęły sprzyjać lekomanii i polipragmazji.

Mobirise

Dzieciństwo. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Bydgoszcz, 17-18.03.2023 r.

Dzieciństwo to jeden z pierwszych etapów w ontogenezie człowieka, charakteryzujący się gwałtownymi zmianami na każdym poziomie funkcjonowania jednostki. Trudno przypisać
mu konkretne ramy czasowe, gdyż jego przejście w kolejny etap – dorosłość – nie jest jednoznaczne. Dzieci – jako najmłodsi przedstawiciele naszego gatunku – niezmiennie
pojawiają się w każdej społeczności ludzkiej, jednakże ich rola zmieniała się na przestrzeni wieków.

Mobirise

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość

Solec Kujawski, 20-21.04.2023 r.

Na szeroko rozumiane lecznictwo w prowincjonalnych miastach i wsiach składały się zwykle aktualne w danej chwili standardy medycyny akademickiej oraz medycyna ludowa. Zjawisko to występuje częściowo także obecnie, co spowodowane jest zarówno trudniejszym niż w metropoliach dostępem do opieki zdrowotnej oraz typowym dla prowincji „długim trwaniem” wcześniejszych rozwiązań. 

Archiwum konferencji

Zachęcamy do zapoznania się z konferencjami, których fundacja był ogranizatorem lub współorganiztorem. Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem materiałów pokonferncyjnych prosimy o kontakt.

Mobirise

Zdrowie i choroba w czasach Stanisława Staszica (1755-1826)

Piła, 15-16 września 2022 r.

Wywodzący się z Piły, Stanisław Staszic był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia. Żył w czasach intensywnego rozwoju nauk przyrodniczych, którymi sam się także zajmował. Miały one wpływ na przeobrażenia w ówczesnej medycynie.
Rozwój medycyny klinicznej i anatomii podważył zasadność dotychczasowych definicji chorób oraz stosowanych terapii i leków.

Mobirise

XXVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych
Medycyna – przemiany – procesy 

Bydgoszcz 21-23 września 2022 r.

Współorganizatorzy:
- Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”,
- Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy,
- Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu    .

Mobirise

Lecznictwo na prowincji. Przeszłość – teraźniejszość

Solec Kujawski 24-25 lutego 2022 r.

Na szeroko rozumiane lecznictwo w prowincjonalnych miastach i wsiach składały się zwykle aktualne w danej chwili standardy medycyny akademickiej oraz medycyna ludowa. Zjawisko to występuje częściowo także obecnie, co spowodowane jest zarówno trudniejszym niż w metropoliach dostępem do opieki zdrowotnej oraz typowym dla prowincji „długim trwaniem” wcześniejszych rozwiązań.

Mobirise

Flegmatycy – flegma – śluz

Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów.

Bydgoszcz, 22-24 kwietnia 2022 r.

Flegma – śluz to jeden z humorów w koncepcji zdrowia i choroby stworzonej przez Hippokratesa (V/IV w. p.n.e.), która, po rozwinięciu przez Klaudiusza Galena (II w. n.e.) i średniowiecznych, arabskich uczonych, pozostawała aktualna w dyskursie medycznym do końca XVIII w.

Mobirise

Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów

Pragniemy poinformować, że ze względu na pandemię, konferencja pn. Melancholia. Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2020 r.

Mobirise

Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991)

Bydgoszcz, 10-11 grudnia 2020 r.

W zakresie szeroko pojętej higieny, czasy istnienia żelaznej kurtyny cechował spektakularny postęp. Prosperita gospodarek Zachodu z jednej i rewolucja społeczna na Wschodzie z drugiej strony, umożliwiły łatwiejszy i powszechniejszy często niż wcześniej dostęp do osiągnięć cywilizacyjnych w postaci kanalizacji, bieżącej wody, środków czystości oraz opieki lekarskiej, pielęgniarskiej czy stomatologicznej.

Mobirise

I Ogólnopolskie seminarium z historii farmacji : Surowce lecznicze

Bydgoszcz 15-16 października 2020 r.

Powstanie każdego leku jest poprzedzone pozyskaniem lub wytworzeniem, a następnie często przetworzeniem jednego lub wielu surowców leczniczych. Na przestrzeni dziejów baza surowców stosowanych w lecznictwie zmieniała się pod wpływem ewolucji standardów medycznych oraz warunków gospodarczych i politycznych. Silny wpływ wywierały na nią kontakty handlowe i odkrycia geograficzne.

Zarząd fundacji

Zarząd fundacji tworzą naukowcy specjalizujący się w badaniach powiązanych z historią nauk medycznych

mgr Gabriela Frischke – prezes zarządu

Doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Adiunkt w Dziale Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Członkini Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych. Wiceprzewodnicząca Zarządu Sekcji Historii Farmacji Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Od 2020 r. prezes Zarządu Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”. Specjalizuje się w historii medycyny i farmacji oraz historii kultury i obyczajowości nowożytnej Polski, szczególnie drugiej połowy XVIII w. Autorka artykułu Kilka słów o broszurze „Śmierć z grobów” opublikowanego w czasopiśmie „Journal of Education, Health and Sport” (2017, Vol. 7, no 6) oraz współredaktorka m.in. serii wydawniczej Medyczne i kulturowe aspekty na przestrzeni dziejów. Uczestniczka i współorganizatorka konferencji naukowych.

dr Monika Opioła-Cegiełka 

mgr farm. Roksana Wilczyńska 

dr Justyna Ewa Białowąs 

Rada fundacji

Radę fundacji tworzą doświadczeni naukowcy od lat związani z Bydgoszczą, którzy aktywnie działają na rzecz rozwoju badań nad historią nauk medycznych w regionie i Polsce.

Walentyna Krystyna Korpalska, dr hab. n. hum., prof. UMK.

Jest z wykształcenia historykiem, absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Współzałożycielka Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”. Autorka znanej i cenionej książki pt. Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna, wydanej nakładem wydawnictwa „Ossolineum” w 1981 r. (drugie wydanie 1988 r.) Obecnie jej zainteresowania badawcze obejmują historię medycyny, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów opieki zdrowotnej w regionie kujawsko-pomorskim. Plonem tych badań jest między innymi książka Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy. Od miłosiernych uczynków do instytucji zdrowia publicznego (Toruń 2008). W 2009 r. decyzją Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN uzyskała stopień naukowy dr hab. n. hum. w zakresie historia-historia medycyny. Jest z wyboru członkiem Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN. Bierze czynny udział w ruchu naukowym o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przez 16 lat pełniła obowiązki kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa na Wydziale Nauk o Zdrowiu UMK. Jest doświadczonym dydaktykiem.

Kontakt: wkorpalska@wp.pl

Wojciech Ślusarczyk, doktor habilitowany, historyk.  Absolwent Wydziału Humanistycznego UKW w Bydgoszczy. Kierownik Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. W latach 2019-2020 p.o. kierownika Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK. Adiunkt w Katerze Nauk Społecznych i Medycznych CM UMK. Specjalizuje się w historii polskiego aptekarstwa. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Historii Nauk Medycznych, Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Rady Muzeum przy Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Współzałożyciel Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”.

Kontakt: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl; kom. 661 876 262

Statut fundacji - Fudacja działa w sposób całkowicie transparentny i dlatego też statut naszej fundacji jest dostępny do wglądu każdemu kto ma chęć zapoznać się z tym dokumentem.


Adres

Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”
Al. Wyszyńskiego nr 7/42
85-028 Bydgoszcz
NIP: 967-143-62-61
REGON: 38619112700000
KRS: 0000833407
e-mail: bydgoska.szkola.historii@wp.pl
tel.: 661 876 262

Numer konta

30 1140 2004 0000 3002 8010 9051

Zostań mecenasem

Zostań Mecenasem Fundacji.
Osoby, które wspomogą naszą działalność łączną kwotą 5 000 zł, otrzymają honorowy tytuł Mecenasa Fundacji Naukowej „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych”.